آزمون جامع تالیفی عمران-نظارت شماره (5)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون نظارت

120,000 تومان

آزمون جامع تالیفی عمران-اجراشماره (6)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون اجرا

120,000 تومان

آزمون جامع تالیفی عمران-نظارت شماره (4)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون نظارت

95,000 تومان

آزمون جامع تالیفی عمران-اجرا شماره (3)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون اجرا

95,000 تومان

آزمون جامع تالیفی عمران شماره (2)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون اجرا

85,000 تومان

آزمون جامع تالیفی عمران شماره (1)

آزمون تالیفی ویژه آمادگی آزمون اجرا

85,000 تومان

بانک سوالات تفکیکی آزمون های عمران- نظارت

این کتاب تست تمام مباحث و منابع آزمون عمران-نظارت را پوشش میدهد و با زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل در هر مبحث را برای آزمون نظارت  استخراج کرده و  براین قسمتها  مسلط شوید.

 

470,000 تومان

بانک سوالات تفکیکی آزمون های عمران- اجرا

این کتاب تست تمام مباحث و منابع آزمون عمران-اجرا را پوشش میدهد و با زدن تست های این مجموعه به راحتی میتوانید قسمتهای مهم هر فصل در هر مبحث را برای آزمون نظارت  استخراج کرده و  براین قسمتها  مسلط شوید.

 

490,000 تومان